Gebruikers-
verklaring

Deze website http://www.jaspersengineering.com (hierna: “deze Website” of “de Website”) wordt beschikbaar gemaakt door SJES B.V., gevestigd te Makkum (hierna: “SJES B.V.”). Door de Website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) en alle voorwaarden waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Website zijn vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door SJES B.V. te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat zij op de Website staan. Het verdient aanbeveling de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Op specifieke producten of diensten van SJES B.V. kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die gelden in aanvulling op of, indien zij daaraan afwijken, prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden.

SJES B.V. verstrekt op deze Website informatie aan zakelijke partijen (hierna: “de Gebruiker” of “u”) over websites, online marketing en over de dienstverlening van SJES B.V. Deze informatie wordt verstrekt naar beste vermogen en op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Daarnaast biedt SJES B.V. de Gebruiker de mogelijkheid om met SJES B.V. in contact te treden of om zich persoonlijk laten informeren over haar dienstverlening en verwante onderwerpen.

De informatie op deze Website betreft geen aanbeveling of advies en is, naar de aard van het gebruikte medium Internet, niet toegesneden op de specifieke omstandigheden van de Gebruiker.

SJES B.V. biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, in verband met (de informatie op) deze Website, daaronder mede begrepen de garantie dat de informatie juist, volledig, niet misleidend en geschikt is voor een bepaald doel, de garantie dat de informatie op de Website niet inbreuk makend is, of enige garantie ten aanzien van het functioneren van de Website of de beveiliging daarvan. Eventuele acties gebaseerd op deze informatie komen geheel voor eigen rekening en risico. SJES B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Gebruiker of enige derde voor enige schade (daaronder mede begrepen schade door de onmogelijkheid de Website te gebruiken, gederfde winst of inkomsten, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of enige andere schade) samenhangend met het gebruik van deze Website, behoudens voor zover die aansprakelijkheid op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.

Daar waar op de Website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat SJES  B.V. de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, is voor uw eigen risico en SJES B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. SJES B.V. controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

SJES B.V. behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten. databankrechten of andere intellectuele eigendomsrechten) voor met betrekking tot de Website en de daarop beschikbaar gestelde informatie, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Openbaarmaking, verveelvoudiging, of enige andere vorm van commercieel (her)gebruik van (onderdelen van) de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SJES B.V. is verboden.

U mag de Website en de informatie op de Website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan enige actie te ondernemen die de beveiliging van de Website ondermijnt, de toegang tot de Website verhindert, anderszins schade aan de Website of de informatie daarop toebrengt of schade toebrengt aan andere gebruikers van deze Website. U mag niets aan de Website toevoegen of anderszins de informatie op de Website wijzigen. U mag de Website of de informatie niet gebruiken op een wijze die in strijd is met de rechten van anderen.